Overenskomstsresultat

Til samtlige medlemmer

Da vi har været igennem en noget turbulent og usædvanlig forhandlingssituation, har vi besluttet kort at redegøre for hovedårsagen til dette, således der ikke efterfølgende er medlemmer, der sidder tilbage og tænker ”hvad skete der lige her?”.

Allerede da vi blev bekendt med, at BL havde meldt sig ind i Dansk Erhverv (DE), gjorde vi os overvejelser med hensyn til den forestående overenskomstforhandling, hvor forhandlerne var fra DE og ikke som tidligere BL's forhandlingsudvalg.

I forhandlingsforløbet fremkom DE først med kravet om, at lønreguleringen overgik fra procentregulering til kr./øre-regulering - det vil sige samme stigning til alle.
Kort efter fremførte DE ønsket om, at overenskomsten skulle udfases senest den 01.04.2023 og gerne tidligere.

Ønsket om udfasning af overenskomsten kunne vi på ingen måde imødekomme, hvilket blev drøftet på flere efterfølgende møder. Konklusionen fra DE’s side blev, at såfremt vi IKKE accepterede udfasningen, ville man ikke forhandle ny overenskomst.

Herefter måtte hele kavaleriet kaldes ud, og der fulgte nogle måneder med et intenst forhandlings- og mødeniveau, der resulterede i, at overenskomsten kunne fortsættes mod en omskrivning/redigering af dækningsområdet – overenskomstens §1.

På denne baggrund blev de suspenderede forhandlinger genoptaget.

Det opnåede resultat fremgår i hovedtræk af den vedhæftede oversigt.

Forhandlingsudvalgets vurdering er, at nedestående er det bedst opnåelige resultat ikke mindst på baggrund af parternes indgang til forhandlingerne, hvor hele overenskomsten var i spil. Vi har fået reguleringer samt fleksibilitet på det område, der formentlig vil udvikle sig i årene fremover - Fleks-puljeordningen.

MEN det vigtigste er, at med denne aftale er overenskomsten, der overgår til en marts overenskomst, sikret fremadrettet – som det hedder på politikerdjam.

Med disse bemærkninger og det opnåede indstilles/anbefales det at stemme for resultatet af for-
handlingerne.

Med venlig hilsen
Forhandlingsudvalget og Bestyrelsen


§1 Dækningsområde
Den nye formulering sikrer, at vi fortsat har en overenskomst og ikke ansættes på individuelle kontrakter.

§3 Lønregulering
Reguleringen 01.04.2020 udgør kr 3,20 pr time svarende til kr 513,00 pr mdr.
Reguleringen 01.04.2021 udgør kr 3,20 pr time svarende til kr 513,00 pr mdr.
Reguleringen 01.04.2022 udgør kr 3,15 pr time svarende til kr 505,00 pr mdr.

§4 Fritvalgskontoen
Udgør pr 01.04.2020 4% - 01.04.2021 5% - 01.04.2022 6%.
Procenten ved lønudbetaling fastholdes på 0,87%.
Valget ændres fra et ente eller valg til et både og valg (eksempel: valget 01.04.2021 hvor der er 5% kan valget kombineres 2% som løn – 1% som ferie – 2% som pension).

Der er aftalt følgende overgangsordning: reguleringen på 1% for 2020 valget reguleres iht det valg, der har været foretaget for perioden. Eventuelt nyt valg følger de nye kombinationsregler. NB der kan foretages nyt valg årligt.

§8 Forældreorlov
Der øremærkes 7 uger til faderen.

§11 Udbetaling af ferietillæg ved opsigelse
Nuværende 12½ % der svarer til Ferielovens bestemmelse om 1% ændres, så udbetalingen svarer til det faktisk aftalte, overenskomstens 3% + evt lokal aftalt sats ud over de 3%.

§13 Kompetencefonden
Indbetalingen pr medarbejder øges fra 700 til 900 kroner årligt.

§19 Tryghed ved opsigelse
Beløbet til hjælpeforanstaltning ved stillingsbortfald mv øges fa 15.000 til 20.000 kroner.

§20 Klubpenge
Fordelingen omlægges til følgende:
3-5 kr. 5.000
6-9 kr. 10.000
10 mf kr. 20.000

<-- Tilbage