Vedtægter

Her kan du downloade vedtægterne som PDF

LANDSKLUBBENS FORMÅL:


Stk. 1.    

Klubbens formål er sammen med Faglig Puls og Serviceforbundet at organisere alle ledende medarbejdere inden for bolig- og ejendomsadministration, for derigennem at arbejde for de bedst mulige økonomiske, sociale og arbejdsmæssige vilkår.

Stk. 2.    

At yde medlemmer bistand og vejledning i deres daglige arbejdsforhold samt ved opståede uoverensstemmelser og konflikter.

Stk. 3.    

Være medlemmerne behjælpelig med at danne lokale netværk til fremme af fælles vidensopsamling og kollegial vidensudveksling.

Stk. 4.    

Afvikler medlemsmøder med faglig interesse og kulturelle tilbud.

Stk. 5.    

Klubbens navn er ”Ejendomsinspektørerne” – Faglig landsklub for ledere.

§ 1.

Stk. 1.    

Som medlemmer af klubben kan optages Ejendomsinspektører og andre med ledende funktioner, der er beskæftiget indenfor boligbranchen. Der optages aldersmedlemmer, som alene er medlemmer af landslubben. Kontingent skal indbetales forud, en gang årligt til landsklubbens bankkonto

Ved eventuel tvivl om medlemskab afgøres spørgsmålet af Faglig Puls.

§ 2.

Stk. 1.

Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter udarbejdet budgetforslag fra bestyrelsen.

Stk. 2.    

Enhver ændring i medlemskabet sker i henhold til Faglig Puls vedtægter.

§ 3.

Stk. 1.    

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Stk. 2.    

Ordinær generalforsamling indkaldes mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse ved bekendtgørelse af dagsorden til alle medlemmer pr. brev fra Faglig Puls. Generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med Faglig Puls ordinære generalforsamling.

Stk. 3.    

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til klubben senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Forslag til generalforsamlingen lægges ud på landsklubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4.

Stk. 1.    

Generalforsamlingen er den højeste myndighed, og kun den kan give, forandre og ophæve vedtægter. Den er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Stk. 2.    

Ændring af og tilføjelse til vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer har stemt derfor. På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning.

Stk. 3.    

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 % af medlemmerne finder det fornødent. I begge tilfælde må grunden angives.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Mindst 2/3 af underskriverne må være til stede for at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 5.

Stk. 1.    

Til at lede klubben vælges en bestyrelse på 5 personer, bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer, en sekretær. 2 bestyrelsesmedlemmer og herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter samt 2 bilagskontrollantsuppleanter. Kassereren har ansvaret for foreningens regnskab.

Stk. 2.   

På den ordinære generalforsamling vælges på lige år:

2 bestyrelsesmedlem for 2 årlig periode.
2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år
1 Bilagskontrollant for en 2 årlig periode.
2 Bilagskontrollantsuppleanter for en 1 årlig periode (1. suppleant er den, som er valgt med flest stemmer)

På den ordinære generalforsamling vælges på ulige år:

3 bestyrelsesmedlem for 2 årlig periode.
2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år
1 bilagskontrollant for en 2 årlig periode
2 bilagskontrollantsuppleanter for en 1 årlig periode (1. suppleant er den, som er valgt med flest stemmer)

§ 6.

Stk. 1.    

Klubben tegnes af formand og kasserer i forening.

Formand og kasserer er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponerer over foreningens midler, herunder at kunne disponerer over foreningens midler via elektronisk bankprodukter. Formand og kasserer bemyndiges til at indgå kontrakt herom.

Meddelte og tilbagekaldte fuldmagter skal foreligges bestyrelsen til orientering på det førstkommende møde, og indføres i bestyrelsesprotokollen. Større dispositioner som f. eks. pantsætning, salg og køb af fast ejendom og indgåelse af lejemål, forelægges bestyrelsen til beslutning.

Stk. 2.  

Bestyrelsen skal sikre, at klubbens midler anvendes til at opfylde klubbens formålsparagraf.    
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3.    

Der kan udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmer indenfor de på generalforsamlingen godkendte budgetbeløb.

§ 7.

Stk. 1.    

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2.    

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøde to på hinanden følgende gange uden lovlig forfald, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes i dennes sted.

Stk. 4.    

Der føres referat af afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 5.    

Bestyrelsesmøde finder sted så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det – dog mindst 3 gange årligt. I referaterne fra møderne skal føres hvilke bestyrelsesmedlemmer der ikke giver møde.

§ 8.

Stk. 1.   

Bestyrelsen er pligtig til at varetage klubbens interesser og lede dens virke efter vedtægterne.    
    
Stk. 2.    

Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 3.    

Klubben fører alle forhandlinger i samarbejde med Faglig Puls.
Overenskomster aftales og underskrives af Faglig Puls.

§ 9.

Stk. 1.   

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet forelægges til generalforsamlingens godkendelse i det efterfølgende år.
Regnskabet bekendtgøres sammen med dagsorden til generalforsamlingen.

Stk. 2.   

Budgetkontrol skal forelægges på de ordinære bestyrelsesmøder. På møderne godkender bestyrelsen dispositioner og bogføring for den forløbende del af regnskabsåret. Foreningens midler henstår på bankkonto. Undtaget er dog mindre beløb, som medgår til den daglige administration.

Stk. 3.   

Bestyrelsen kan beslutte, at klubbens egenkapital anbringes i sikre værdipapirer.

Stk. 4.  

De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter gennemgår klubbens regnskab og kontrollerer bilagene.

Stk. 5.   

Bilagskontrollanterne må ikke godkende bilag, som ikke har været behandlet af bestyrelsen.

Eventuelle uregelmæssigheder skal omgående meddeles bestyrelsen.

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 10.

Stk. 1    

Såfremt klubben nedlægges, skal alle klubbens midler anvendes til fordel for aldersmedlemmer i Serviceforbundet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2017